Nondiscrimination Notice and Access to Communication Services

Prospero complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.  Prospero does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Prospero:

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us and written information in other formats, such as large print
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, and information written in other languages

If you need these services, contact Prospero’s Civil Rights Coordinator.

If you believe that Prospero has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: 

Prospero Civil Rights Coordinator

90 Canal Street

Boston, MA 02114

888-608-0499, TTY 711

CivilRights@prospero-health.com

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Prospero’s Civil Rights Coordinator is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD). 

Complaint forms are available at https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html.

Language Access Services

ATTENTION: If you speak English, language assistance services are offered free of charge. Please call 1-888-608-0499 (TTY: 711)

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-888-608-0499 (TTY: 711)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-608-0499 (TTY: 711)。

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-888-608-0499 (TTY: 711).

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-888-608-0499 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-888-608-0499 (TTY: 711).

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-888-608-0499 (телетайп: 711).

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-888-608-0499 (رقم هاتف الصم والبكم: 711

ATANSYON:  Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.  Rele 1-888-608-0499 (TTY: 711).

ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 1-888-608-0499 (ATS : 711).

UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.  Zadzwoń pod numer 1-888-608-0499 (TTY: 711).

ATENÇÃO:  Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para 1-888-608-0499 (TTY: 711).

ATTENZIONE:  In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti.  Chiamare il numero 1-888-608-0499 (TTY: 711).

ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: 1-888-608-0499 (TTY: 711).

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-888-608-0499(TTY:711)まで、お電話にてご連絡ください。

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-888-608-0499 (TTY: 711) تماس بگیرید.

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-888-608-0499 (TTY: 711) पर कॉल करें।

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 1-888-608-0499 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  1-888-608-0499 (TTY: 711).

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 1-888-608-0499 (TTY: 711).

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں 1-888-608-0499  (TTY: 711).